Rada Parafialna

Radę Parafialną tworzy grono osób służących radą księdzu proboszczowi we wszystkich sprawach duszpasterstwa parafialnego zgodnie z kanonem 536 Kodeksu Prawa Kanonicznego. Członkowie Rady Parafialnej powinni wywodzić się z różnych grup społecznych (tj. grupy zawodowej, wiekowej oraz poziomu wykształcenia). Skład Rady Parafialnej jest powoływany na okres 4 lat. Wyboru członków Rady dokonuje proboszcz. Zebrania członków rady przypadają raz na kwartał. Są zwoływane przez proboszcza oraz przewodniczącego Rady. Na każdym zebraniu sporządzany jest protokół.

Zadaniem Rady Parafialnej jest wyrażanie opinii w sprawach dotyczących parafii jaki i wysuwanie propozycji i wniosków zmierzających do ulepszenia pracy parafialnej. Działalność Rady powinna obejmować omawianie spraw materialno – gospodarczych parafii tj. kościół i jego otoczenie, kaplicę cmentarną i inne obiekty parafialne. Zadaniem Rady parafialnej jest także wspieranie proboszcza w zarządzaniu dobrami materialnymi parafii.